اخبار و اطلاعیه های مربوط به خانواده های دانشجویان

چهارشتبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ الی ۱۸

چهارشتبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ الی ۱۸

دانشگاه تهران با هدف مسئولیت اجتماعی، توسعه‌ی فرهنگ خود مراقبتی و ارتقای سواد سلامت روان دانشجویان، دانشگاهیان، خانواده و آحاد جامعه اقدام به برگزاری وبینارهای آموزشی نموده است. خانواده‌ها می‌توانند به صورت رایگان از این ...

سلسله مباحث پیشگیری از آسیب های روانی شخصیتی در بزرگسالان(۹) نقش پدر در پرورش شخصیت سالم

سلسله مباحث پیشگیری از آسیب های روانی شخصیتی در بزرگسالان(۹) نقش پدر در پرورش شخصیت سالم

دانشگاه تهران با هدف مسئولیت اجتماعی، توسعه‌ی فرهنگ خود مراقبتی و ارتقای سواد سلامت روان دانشجویان، دانشگاهیان، خانواده و آحاد جامعه اقدام به برگزاری وبینارهای آموزشی نموده است. خانواده‌ها می‌توانند به صورت رایگان از این ...

سلسله مباحث بیا حرف بزنیم (۷) افسردگی و صدمات دوران کودکی

سلسله مباحث بیا حرف بزنیم (۷) افسردگی و صدمات دوران کودکی

دانشگاه تهران با هدف مسئولیت اجتماعی، توسعه‌ی فرهنگ خود مراقبتی و ارتقای سواد سلامت روان دانشجویان، دانشگاهیان، خانواده و آحاد جامعه اقدام به برگزاری وبینارهای آموزشی نموده است. خانواده‌ها می‌توانند به صورت رایگان از این ...

پیشگیری از جدایی عاطفی

پیشگیری از جدایی عاطفی

دانشگاه تهران با هدف مسئولیت اجتماعی، توسعه‌ی فرهنگ خود مراقبتی و ارتقای سواد سلامت روان دانشجویان، دانشگاهیان، خانواده و آحاد جامعه اقدام به برگزاری وبینارهای آموزشی نموده است. خانواده‌ها می‌توانند به صورت رایگان از این ...

حل و فصل تعارض های درونی

حل و فصل تعارض های درونی

دانشگاه تهران با هدف مسئولیت اجتماعی، توسعه‌ی فرهنگ خود مراقبتی و ارتقای سواد سلامت روان دانشجویان، دانشگاهیان، خانواده و آحاد جامعه اقدام به برگزاری وبینارهای آموزشی نموده است. خانواده‌ها می‌توانند به صورت رایگان از این ...

مدیریت رفتار های خشونت آمیز در کودکان

مدیریت رفتار های خشونت آمیز در کودکان

دانشگاه تهران با هدف مسئولیت اجتماعی، توسعه‌ی فرهنگ خود مراقبتی و ارتقای سواد سلامت روان دانشجویان، دانشگاهیان، خانواده و آحاد جامعه اقدام به برگزاری وبینارهای آموزشی نموده است. خانواده‌ها می‌توانند به صورت رایگان از این ...

چگونه مادر کافی باشم؟

چگونه مادر کافی باشم؟

دانشگاه تهران با هدف مسئولیت اجتماعی، توسعه‌ی فرهنگ خود مراقبتی و ارتقای سواد سلامت روان دانشجویان، دانشگاهیان، خانواده و آحاد جامعه اقدام به برگزاری وبینارهای آموزشی نموده است. خانواده‌ها می‌توانند به صورت رایگان از این ...

کاهش تمرکز در بزرگسالان (۲)

کاهش تمرکز در بزرگسالان (۲)

دانشگاه تهران با هدف مسئولیت اجتماعی، توسعه‌ی فرهنگ خود مراقبتی و ارتقای سواد سلامت روان دانشجویان، دانشگاهیان، خانواده و آحاد جامعه اقدام به برگزاری وبینارهای آموزشی نموده است. خانواده‌ها می‌توانند به صورت رایگان از این ...

سلسله مباحث سواد زندگی مشترک(۱۰) نقشه راه فرزندپروری

سلسله مباحث سواد زندگی مشترک(۱۰) نقشه راه فرزندپروری

دانشگاه تهران با هدف مسئولیت اجتماعی، توسعه‌ی فرهنگ خود مراقبتی و ارتقای سواد سلامت روان دانشجویان، دانشگاهیان، خانواده و آحاد جامعه اقدام به برگزاری وبینارهای آموزشی نموده است. خانواده‌ها می‌توانند به صورت رایگان از این ...

پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۴ الی ۱۶

پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۴ الی ۱۶

دانشگاه تهران با هدف مسئولیت اجتماعی، توسعه‌ی فرهنگ خود مراقبتی و ارتقای سواد سلامت روان دانشجویان، دانشگاهیان، خانواده و آحاد جامعه اقدام به برگزاری وبینارهای آموزشی نموده است. خانواده‌ها می‌توانند به صورت رایگان از این ...

باورهای انگیزشی مهم در موفقیت تحصیلی

باورهای انگیزشی مهم در موفقیت تحصیلی

دانشگاه تهران با هدف مسئولیت اجتماعی، توسعه‌ی فرهنگ خود مراقبتی و ارتقای سواد سلامت روان دانشجویان، دانشگاهیان، خانواده و آحاد جامعه اقدام به برگزاری وبینارهای آموزشی نموده است. خانواده‌ها می‌توانند به صورت رایگان از این ...

باورهای فرهنگی مثبت گرا

باورهای فرهنگی مثبت گرا

دانشگاه تهران با هدف مسئولیت اجتماعی، توسعه‌ی فرهنگ خود مراقبتی و ارتقای سواد سلامت روان دانشجویان، دانشگاهیان، خانواده و آحاد جامعه اقدام به برگزاری وبینارهای آموزشی نموده است. خانواده‌ها می‌توانند به صورت رایگان از این ...

یکشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ الی ۱۸

یکشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ الی ۱۸

دانشگاه تهران با هدف مسئولیت اجتماعی، توسعه‌ی فرهنگ خود مراقبتی و ارتقای سواد سلامت روان دانشجویان، دانشگاهیان، خانواده و آحاد جامعه اقدام به برگزاری وبینارهای آموزشی نموده است. خانواده‌ها می‌توانند به صورت رایگان از این ...

شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۴ الی ۱۶

شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۴ الی ۱۶

دانشگاه تهران با هدف مسئولیت اجتماعی، توسعه‌ی فرهنگ خود مراقبتی و ارتقای سواد سلامت روان دانشجویان، دانشگاهیان، خانواده و آحاد جامعه اقدام به برگزاری وبینارهای آموزشی نموده است. خانواده‌ها می‌توانند به صورت رایگان از این ...

پنجشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ الی ۱۸

پنجشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ الی ۱۸

دانشگاه تهران با هدف مسئولیت اجتماعی، توسعه‌ی فرهنگ خود مراقبتی و ارتقای سواد سلامت روان دانشجویان، دانشگاهیان، خانواده و آحاد جامعه اقدام به برگزاری وبینارهای آموزشی نموده است. خانواده‌ها می‌توانند به صورت رایگان از این ...